Fagfelt

Arbeidsrett

Ansettelse

Mange spørsmål kan oppstå i forbindelse med ansettelse. Arbeidsgiver bør tenke igjennom hvilke krav som stilles i utlysningen.

Det er lovpålagt å inngå skriftlig arbeidskontrakt, og det er mulig å inngå både fast og midlertidig kontrakt. Utgangspunktet er at ansettelse skal være fast, men i noen tilfeller kan det være grunnlag for midlertidig kontrakt. Vår anbefaling er å avtale prøvetid og benytte denne godt.

Ved ansettelse må arbeidsgiver vurdere om stillingen er særlig uavhengig eller ledende, som skal unntas lovens regler om overtidsbetaling. For visse stillinger bør arbeidsgiver også vurdere om det skal inngås kontrakt med konkurransebegrensningsklausul.


Ønsker du bistand ved ansettelse?
Ta gjerne kontakt.

Image

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen har skapt mange utfordringer knyttet til reiser over landegrenser, innreisekarantene, smittekarantene, smittevern og vaksinering.

Ta gjerne kontakt for bistand.

Image

Arbeidstid

Norge har høye lønnskostnader, og produktivitet er derfor svært viktig. Det ligger store konkurransefortrinn i riktig innretning av arbeidstiden og valg av arbeidstidsordning. Ved belastende arbeidstidsordning går uketimetallet ned.

Ta kontakt for bistand ved valg av arbeidstidsordning og få svar på hvordan bedriften kan benytte gjennomsnittsberegning av arbeidstid for å unngå kostbare overtidstimer.

Har du spørsmål om arbeidstid, hviletid, beredskapsvakt, overtid, overtidsbetaling, eller om det er tillatt med søndag- og nattarbeid?
Ta gjerne kontakt.

Image

Lokalt partssamarbeid

Tariffbundne bedrifter har inngått avtale som gir regler for partssamarbeid. Avtaleverket pålegger arbeidsgiver plikter, men lokalt partssamarbeid gir også mulighet for gode innspill slik at bedriftens beslutninger blir bedre. Drøftingsplikt innebærer i mange tilfeller at bedriften må drøfte før beslutninger tas.

Har du spørsmål om partssamarbeid, drøftingsplikten eller styringsrettens grenser? Ta gjerne kontakt.

Image

Lokale lønnsforhandlinger

Mange arbeidsgivere er forpliktet til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger en gang per år. Det lønner seg å være godt forberedt.

Ta gjerne kontakt for nyttige innspill til hvordan bedriften forklarer de fire kriterier, gjennomfører reelle forhandlinger eller hva som skjer dersom lokale parter ikke kommer til enighet.

Image

Ferie og ferieavvikling

Ferieloven har regler om feriefritid og hvordan denne skal fastsettelses i hovedferieperioden og øvrige deler av året.

Tariffavtale eller arbeidskontrakten kan utvide feriefritiden. Ved skiftordninger kan det være en fordel å fastsette feriefritid i antall skift fri i stedet for å telle feriedager.

Det er også mange bestemmelser knyttet til manglende ferieavvikling og overføring av feriefritid som du må forholde deg til. Noen arbeidsgivere foretar samlet trekk i lønn for ferieavvikling i kombinasjon med samlet utbetaling av feriepenger – hva er fordelene og ulempene ved dette?

Ta gjerne kontakt for nærmere bistand.

Image

Permittering

Har din bedrift problemer med å sysselsette de ansatte på en for bedriften forsvarlig måte, kan permittering være et alternativ dersom situasjonen er midlertidig.

Vi hjelper deg med å vurdere hva som er saklig grunnlag for permittering og gir råd om permitteringsprosessen.

Image

Omorganisering og nedbemanning

En sunn bedrift vil ha behov for jevnlige endringer for å være godt tilpasset et skiftende marked. Hvordan endringsprosesser gjennomføres er avgjørende for å unngå unødig uro og tidkrevende tvister.

Ved nedbemanning er utvalgskrets og utvelgelseskriterier viktige stikkord, og gjennom drøfting kan bedriften få gode innspill før beslutninger tas.

Arbeidsgiver kan også ha behov for å endre innholdet i en stilling. Hvis stillingens grunnpreg må endres og arbeidsgiver ikke får til en avtalebasert løsning, er alternativet en formell oppsigelsesprosess.

Ta gjerne kontakt for gode råd og bistand.

Image

Oppsigelse

Arbeidstakere har stillingsvern, men i noen tilfeller kan det være saklig grunnlag for å bringe arbeidsforholdet til opphør. Både ved nedbemanning og i forbindelse med personalsaker er det viktig å følge en korrekt formell prosess.

Ved nedbemanning er det særlig utvelgelsen mellom flere ansatte som kan skape problemstillinger.

I personalsaker er tvister gjerne knyttet til dokumentasjon, eller mangel på dokumentasjon for de forhold arbeidsgiver påberoper som grunnlag for oppsigelsen.

Ta gjerne kontakt for en nærmere vurdering av din oppsigelsessak.

Image

Personalsaker

Personalsaker kan være tidkrevende og det kan oppstå vanskelige problemstillinger. Hvis "begeret er fullt" uten at arbeidsgiver har tilstrekkelig dokumentasjon på forholdene har man et problem. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at det foreligger saklig grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet.

Ved sykdom har arbeidstaker vern mot oppsigelse grunnet sykdom i ett år. Etter at verneperioden er utløpt kan arbeidsforholdet bringes til opphør på grunn av sykdom, men bare dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det er saklig grunn til oppsigelse.

Ta gjerne kontakt for bistand med din personalsak.

Image

Bedriftskunder

Dagens arbeidsliv er i stadig endring og stiller økende krav til arbeidsgiver. De ansatte er virksomhetens viktigste ressurs, men som arbeidsgiver kan man også oppleve at en arbeidstaker ikke fungerer i sin stilling. Når det er behov for å ta større og mindre grep kan det være greit å ha en støttespiller, som gir gode innspill og veiledning i bedriftens prosess.

Ta gjerne kontakt for bistand med de utfordringer din bedrift opplever.

Image

Kontraktsrett

I et gjennomregulert arbeidsliv inngås stadig kontrakter mellom profesjonelle aktører, enten det gjelder kjøp av tjenester, produkter eller innleie av personell. Opplever du utfordringer med en kontraktspart, eller er usikker på hvordan en inngått kontrakt skal tolkes?

Ta kontakt for bistand.

Image

Personvern og GDPR

Alle som håndterer personopplysninger plikter å utarbeide en personvernerklæring. Erklæringen skal blant annet opplyse hvilke personopplysninger som behandles og hva som er behandlingsgrunnlaget. Det er også regler for sikring av personopplysninger, samt krav om retting og sletting i tråd med personopplysningsloven og GDPR.

Som arbeidsgiver håndterer man mange personopplysninger om de ansatte. Hvilke opplysninger kan/bør lagres i personalmappen og når skal opplysningene slettes?

Alle kontrolltiltak en arbeidsgiver benytter, som for eksempel adgangskontroll, kameraovervåking, helsekontroller mm. genererer personopplysninger. Kontrolltiltak må ha saklig grunnlag i arbeidsmiljøloven og personopplysningene må håndteres i tråd med GDPR.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.

Image

Styrearbeid

Et velfungerende styre er en ressurs for virksomheten og det er viktig med en styresammensetning som speiler bedriftens behov. Styret må forholde seg til lovregler, men også vedtekter og inngåtte kontrakter kan sette rammer for styrets beslutninger.

Trenger du veiledning om styrearbeid eller bistand i forkant av en vanskelig styresak? Ta gjerne kontakt for bistand.

Image